Press Release - Release of financial statements 2018 of Prodrive Technologies

Persbericht - Vaststelling jaarrekening 2018 van Prodrive Technologies

 

Prodrive Technologies noteert voor het boekjaar 2018 een groei van netto verkopen naar EUR 196 miljoen en een totale omzetgroei inclusief geactiveerde ontwikkeling naar EUR 218 miljoen. Als gevolg van een brand op het hoofdkwartier van Prodrive Technologies in Son in de nacht van 1 december 2018 zijn activiteiten tijdelijk gehinderd en bestond er ten tijde van sluiting van het boekjaar 2018 een backlog van openstaande leveringen. Mede mogelijk gemaakt door een uitzonderlijke veerkracht en inzet van medewerkers en ondersteuning van klanten, leveranciers en andere stakeholders zijn in de loop van het eerste halfjaar van 2019 bedrijfsfuncties hersteld en achterstanden ingelopen. De opbrengsten van deze leveringen komen ten gunste van de financiele resultaten van het boekjaar 2019.


In de jaarrekening van 2018 rekent Prodrive Technologies met een afschrijving als gevolg van de brand van circa EUR 71 miljoen. De oorzaak van het incident bleek door de intensiteit van de brand door experts niet meer te achterhalen.


Ondanks de bijzondere last liet het netto resultaat over 2018 een groei zien naar EUR 15.9 miljoen. Dit resultaat komt voort uit een sterke opbrengst uit reguliere activiteiten en door bijzondere mutaties van balansposten na verrekening van brandschade. Verzekeringsbaten worden in zijn geheel geherinvesteerd in de wederopbouw en groei van Prodrive Technologies.


Prodrive Technologies kijkt terug op een turbulent jaar waarin de robuustheid van het bedrijf met succes op de proef werd gesteld. Ondanks de interrupties verwacht Prodrive Technologies voor het boekjaar 2019 een omzetgroei van 25% te realiseren. Prodrive Technologies ligt op koers in de realisatie van de lange termijn strategie en kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst.


Contactinformatie Prodrive Technologies Communications: Martine Boonaerts - E martine.boonaerts@prodrive-technologies.com T 0031 62 57 28 309

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Press release - Release of financial statements 2018 of Prodrive Technologies

 

In 2018, Prodrive Technologies has realized a growth of net sales to EUR 196 million and a growth of total revenues including capitalized development to EUR 218 million. As a result of a fire at the company’s headquarters in Son in the night of December 1st of 2018, business activities have been temporarily disrupted resulting in a backlog of open orders at the time of annual closing of 2018. Thanks to the extraordinary resilience of employees and the support of customers, suppliers and other stakeholders the company managed to recover business functions and fulfill backlogs in the course of the first half of 2019. Revenues resulting from these deliveries will be reflected in the financial results of 2019.


In the annual figures of 2018, Prodrive Technologies has accounted for depreciations and impairments as a result of the fire incident for an amount of EUR 71 million. Experts were not able to determine the cause of the incident because of the intensity of the fire.


Despite the unusual incident-related burden, net profit for 2018 increased to EUR 15.9 million. This result was driven by a strong income from ordinary activities supplemented by mutations of balance sheet positions after settlement of incident-related damages. Insurance proceeds will be fully reinvested in the reconstruction and growth of Prodrive Technologies.


Prodrive Technologies reflects upon a turbulent year in which the company’s robustness was successfully challenged. Despite the interruptions, Prodrive Technologies expects to realize a revenue growth of 25% for 2019. Prodrive Technologies remains on track in realizing its long term strategy and is confidently looking towards the future.


Contact details Prodrive Technologies Communications: Martine Boonaerts - E martine.boonaerts@prodrive-technologies.com T 0031 62 57 28 309

请问有什么问题我们可以帮您?请联系我们,我们将会尽快回复。

要求 *

感谢您的来信

我们会尽快与您联系。

 

我同意 隐私协议 *