Prodrive Technologies logo white Prodrive Technologies logo
|

产品

计算机机柜

Zeus高性能机柜(ZHPC-0)

工业级计算机机柜

  • 闭合回路液体冷却
  • 符合 SEMI S2、SEMI S8、SEMI F47、NFPA 79 标准
  • 支持最高 24kW 设备
  • 可远程访问的机柜管理器
GAIA

工业计算机柜

  • 工业级设计
  • 占地面积小
  • 浦卓机柜管理
  • 已认证