Prodrive Technologies logo white Prodrive Technologies logo
|

Press Release - Release of financial statements for 2020

Press Release - Release of financial statements for 2020

Prodrive Technologies Group B.V. (hereafter: ‘Prodrive Technologies’) realized a growth in net sales of 14%, to 278 million euro, and a total revenue growth, including capitalized development, to 302 million euro in 2020. During the year the workforce grew from 1332 to 1547 full-time-equivalent (FTE) employees.

All focus markets have shown growth in 2020. The contribution to the revenue from subsidiaries outside of Europe doubled in 2020. This aligns with the long-term initiatives aimed at international expansion of group activities.

During the 2020 crisis year, which was marked by the global pandemic, a conscious decision was made to, at the cost of direct operational efficiency where necessary, anticipate on the continually changing circumstances and volatilities regarding employees, customers and supply chain. This has enabled Prodrive Technologies to support her customers around the world, through both internal efforts and intensive cooperation with partners.

These circumstances, combined with other factors like taking foreign offices into service and a significant non-recurring loss of 6 million euro due to a restructuring of employee retirement benefits, have led to a decrease of EBITDA to 45 million euro and a net operating result of 3.4 million euro in 2020.

Pieter Janssen, CEO: “Our growth trend is proving to be robust, despite necessary recovery work after the big fire in December 2018 and the challenges resulting from the COVID-19 pandemic in 2020. Our people have shown a unique resilience in the face of a succession of unforeseen circumstances and, with that, have always been of service to our customers and our long-term ambitions. As Board of Management we have, together with our people, launched a new organizational structure and a strategic plan up to the year 2030, anticipating an acceleration of our growth.”

With the introduction of a wide range of new products and technologies, Prodrive Technologies is aligning initiatives to macrotrends such as the worldwide energy transition, the digitization of society and innovations in healthcare in the coming years.

As a result of that, a revenue growth of 20% for 2021 is predicted, which lines up with Prodrive Technologies’ multi-year growth ambition. This growth will be accompanied with a further expansion of investments in Research & Development, directed towards the previously mentioned focus areas.

 

Contact Prodrive Technologies:

Contact@prodrive-technologies.com
Phone: +31 (0)40 2676200

 

Read Dutch translation below:

Prodrive Technologies Group B.V. (hierna: ‘Prodrive Technologies’) heeft een groei van netto verkopen van ruim 14% naar 278 miljoen euro en een totale omzetgroei inclusief geactiveerde ontwikkeling naar 302 miljoen euro genoteerd in 2020. Gedurende het jaar is het personeelsbestand gegroeid van 1332 naar 1547 full-time-equivalent (FTE) medewerkers.

Alle focusmarkten lieten groei zien gedurende 2020. De omzetcontributie van internationale vestigingen buiten Europa is verdubbeld in 2020 in lijn met de lange termijn initiatieven gericht op verdere internationale expansie van de groepsactiviteiten.

Gedurende het door de wereldwijde pandemie getekende crisis jaar 2020, is er voor gekozen om waar nodig ten koste van de directe efficiëntie van de operatie te anticiperen op de continu veranderende omstandigheden en volatiliteit in relatie tot de eigen medewerkers, klanten en toeleverketen. Dit heeft ervoor gezorgd dat Prodrive Technologies op eigen kracht en door intensieve samenwerking met partners in staat is geweest haar klanten over de hele wereld te blijven ondersteunen.

Deze omstandigheden hebben, in combinatie met factoren als de geplande aanloopverliezen gedurende de ingebruikname van nieuwe buitenlandvestigingen en een significante eenmalige last van 6 miljoen euro ten behoeve van een herstructurering van personeelspensioenregelingen, geleid tot een afname van de EBITDA tot 45 miljoen euro en van het nettoresultaat tot 3,4 miljoen euro in 2020.

Pieter Janssen, CEO: “Onze groeitrend bewijst robuust te zijn ondanks vereiste herstelwerkzaamheden na de grote brand in december 2018 en de beperkingen voortkomend uit de Covid-19 pandemie gedurende het jaar 2020. Onze mensen hebben in een opeenvolging van onvoorziene omstandigheden een unieke veerkracht laten zien en zijn te allen tijde daarmee onze klanten en onze lange termijn ambities blijven dienen. Als Board of Management hebben wij gedurende het jaar samen met onze mensen een nieuwe organisatiestructuur en een strategisch plan tot en met het jaar 2030 kunnen lanceren waarmee wij anticiperen op een versnelling van onze groei.”

Met de introductie van een brede range aan nieuwe producten en technologieën zet Prodrive Technologies de komende jaren in op macrotrends als de wereldwijde energietransitie, digitalisering van de maatschappij en innovatie in de gezondheidszorg.

Als gevolg hiervan wordt voor het jaar 2021 een omzetgroei van 20% geprognotiseerd, welke in lijn ligt met Prodrive Technologies’ langjarige groeiambitie. Deze groei zal gepaard gaan met een verdere uitbreiding van investeringen in Research & Development gericht op de eerder genoemde focusgebieden.

 

Contact Prodrive Technologies:

Contact@prodrive-technologies.com
Telefoonnummer: +31 (0)40 2676200

Contact Us